પિચકારી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |pichkaarii meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

pichkaarii meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

પિચકારી

  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • પાણીની સેડ
  • સેડ છોડવાનું ભૂંગળી જેવું એક સાધન, હોળીમાં જળરંગને છાંટવા જેનો ઉપયોગ થાય છે તે
  • stream or jet of water spouting out forcefully
  • syringe
  • पानी की धार
  • पिचकारी

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે