હુસ્નપરસ્ત શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |husnaprast meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

husnaprast meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

હુસ્નપરસ્ત

  • પ્રકાર: વિશેષણ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • રૂપ ૫૨ મોહતું, રૂપનું આશક
  • enamoured, lover, of beauty

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે