દિલ આપવું શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |dil aapavu.n meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

dil aapavu.n meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

દિલ આપવું

  • favroite
  • share

અર્થ:

  • confide one's secrets
  • make fast friends with

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે