ચૂંટણીજંગ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |chuunTNiijang meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

chuunTNiijang meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ચૂંટણીજંગ

  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, પુલ્લિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • ચૂંટણીરૂપી જંગ, ચૂંટણી લડાય તે

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે