પરંપરા શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |paramparaa meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

paramparaa meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

પરંપરા

 • સ્રોત: સંસ્કૃત
 • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
 • favroite
 • share

અર્થ:

 • પંકિત, હાર, શ્રોણી
 • ઘણા કાળથી ચાલતો આવેલો રિવાજ
 • પ્રથા, પ્રણાલી, ‘કસ્ટમ’
 • સંતતિ, ઓલાદ, વંશવેલો
 • row, line, (unbroken)
 • custom or usage coming down from very old times
 • tradition, convention

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે